പൊതു ആസ്തികൾ/സ്ഥാപനങ്ങൾ

1. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് സമുച്ചയം
2. പന്തളത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ പേരില്‍ 53 സെന്‍റ് സ്ഥലം
3. കോന്നി ഡിവിഷനില്‍ പഞ്ചായത്തിന്റെ പേരില്‍ 5 സെന്‍റ് സ്ഥലം
4. ആനിക്കാട് വൃദ്ധസദനം
5. കുന്നിട വൃദ്ധസദനം
6. കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രി
7. അയിരൂര്‍ ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി
8. കൊറ്റനാട് ഹോമിയോ ആശുപത്രി
9. അടൂര്‍ സീഡ് ഫാം
10. പുല്ലാട് സീഡ് ഫാം
11. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്, എലിമുള്ളുംപ്ലാക്കല്‍
12. ഗവ.എച്ച്.എസ്, കിസുമം
13. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്, ഓമല്ലൂര്‍
14. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്, കടമ്മനിട്ട പി.ഒ, വയല
15. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് മാങ്കോട്
16. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് ഇടമുറി, റാന്നി
17. ഗവ.വി. എച്ച്.എസ്.എസ്, കൈപ്പട്ടൂര്‍
18. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് കീക്കൊഴൂര്‍
19. ഗവ.എച്ച്.എസ്. ഫോര്‍ ഗേള്‍സ്, പെരിങ്ങര, തിരുവല്ല
20. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് കിഴക്കുപുറം, കൈതപ്പറമ്പ് പി.ഒ, കിളിവയല്‍
21. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് തെങ്ങമം
22. ഗവ.വി. എച്ച്.എസ്.എസ് പുറമറ്റം
23. ഗവ.വി. എച്ച്.എസ്.എസ് കൂടല്‍
24. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് മാരൂര്‍, ഇളമണ്ണൂര്‍
25. ഗവ.എച്ച്.എസ്. കോയിപ്രം
26. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് അയിരൂര്‍ സൗത്ത്
27. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്, കലഞ്ഞൂര്‍
28. ഗവ.എച്ച്.എസ്. കല്ലൂപ്പാറ
29. എം.ആര്‍.എസ്.എല്‍.ബി. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് വായ്പ്പൂര്‍
30. ഗവ.എച്ച്.എസ്. നെടുമ്പ്രം
31. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് കുടമീന്‍ചിറ
32. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് തുമ്പമണ്‍ നോര്‍ത്ത്
33. ഗവ.എച്ച്.എസ്. കൂറ്റൂര്‍
34. ഗവ.ഗേള്‍സ് എച്ച്.എസ്.എസ് അടൂര്‍
35. ഗവ.എച്ച്.എസ്.കടപ്ര
36. ഗവ.എച്ച്.എസ്. എഴുമറ്റൂര്‍
37. ഗവ.റ്റി. എച്ച്.എസ്. കട്ടച്ചിറ
38. ഗവ.എച്ച്.എസ്. കോന്നി
39. ഗവ.വി. എച്ച്.എസ്.എസ് വടക്കടത്തുകാവ്
40. ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് നെടുമണ്‍
41. ഗവ.ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ് അടൂര്‍
42. റ്റി.എം.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പെരിങ്ങനാട്
43. ഗവ.വി. എച്ച്.എസ്.എസ് ഇലന്തൂര്‍
44. ഗവ.വി. എച്ച്.എസ്.എസ് ആറന്മുള
45. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് നാരങ്ങാനം
46. കെ.എന്‍.എം. എച്ച്.എസ്. കവിയൂര്‍
47. ഗവ. വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കീഴ്വായ്പൂര്
48. ഗവ.എച്ച്.എസ്. കുന്നന്താനം
49. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് വെച്ചൂച്ചിറ കോളനി
50. ഗവ.എച്ച്.എസ്. തോട്ടകോണം
51. ഗവ.എച്ച്.എസ്. കോഴഞ്ചേരി
52. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് കൊക്കാത്തോട്
53. ഗവ.എച്ച്.എസ്. തേക്കുതോട്
54. കുളനട പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്.എസ്
55. ജെ.എം.പി എച്ച്.എസ് മലയാലപ്പുഴ
56. ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് ചിറ്റാര്‍
57. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റോഡുകള്‍ (712.53 കിലോമീറ്റര്‍)