പൊതു വിവരങ്ങള്‍

ജില്ല
:
പത്തനംതിട്ട
വിസ്തീര്‍ണ്ണം
:
2642ച.കി.മി
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം
:
17
ജനസംഖ്യ
:
1195537 (2011 സെന്‍സസ്)
പുരുഷന്‍മാര്‍
:
561620 (2011 സെന്‍സസ്)
സ്ത്രീകള്‍
:
633917(2011 സെന്‍സസ്)
ജനസാന്ദ്രത
:
453
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം
:
1129
മൊത്തം സാക്ഷരത
:
96.93
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)
:
97.70
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)
:
96.26