വെബ്സൈറ്റുകള്‍

1. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റുകള്‍
1
ഇലന്തൂര്‍ ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/elanthoorblock
2
കോയിപ്രം ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/koipuramblock
3
കോന്നി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/konniblock
4
കുളനട ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kulanadablock
5
മല്ലപ്പള്ളി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mallappallyblock
6
പന്തളം ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pandalamblock
7
പറക്കോട് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/parakkodeblock
8
പുളിക്കീഴ് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pulikeezhublock
9
റാന്നി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ranniblock
2. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റുകള്‍
1
ആനിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/anicadupanchayat
2
ആറന്മുള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/aranmulapanchayat
3
അരുവാപ്പുലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/aruvappulampanchayat
4
അയിരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ayroorpanchayat
5
ചെന്നീര്‍ക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chenneerkarapanchayat
6
ചെറുകോല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/cherukolepanchayat
7
ചിറ്റാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chittarpanchayat
8
ഇലന്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/elanthoorpanchayat
9
ഏനാദിമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/enadimangalampanchayat
10
ഏറത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/erathupanchayat
11
ഇരവിപേരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/eraviperoorpanchayat
12
ഏഴംകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ezhamkulampanchayat
13
എഴുമറ്റൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ezhumattoorpanchayat
14
കടമ്പനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kadampanadpanchayat
15
കടപ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kadaprapanchayat
16
കലഞ്ഞൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kalanjoorpanchayat
17
കല്ലൂപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kalloopparapanchayat
18
കവിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kaviyoorpanchayat
19
കൊടുമണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kodumonpanchayat
20
കോയിപ്രം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/koipurampanchayat
21
കോന്നി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/konnipanchayat
22
കൊറ്റനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kottanadpanchayat
23
കോട്ടാങ്ങല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kottangalpanchayat
24
കോഴഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kozhencherrypanchayat
25
കുളനട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kulanadapanchayat
26
കുന്നന്താനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kunnamthanampanchayat
27
കുറ്റൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kuttoorpanchayat
28
മലയാലപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/malayalapuzhapanchayat
29
മല്ലപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mallappallypanchayat
30
മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mallappuzhasserypanchayat
31
മെഴുവേലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mezhuvelipanchayat
32
മൈലപ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mylaprapanchayat
33
നാറാണംമൂഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/naranammoozhypanchayat
34
നാരങ്ങാനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/naranganampanchayat
35
നെടുമ്പ്രം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/nedumpurampanchayat
36
നിരണം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/niranampanchayat
37
ഓമല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/omalloorpanchayat
38
പള്ളിയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pallickalgp
39
പന്തളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pandalampanchayat
40
പന്തളം തെക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pandalamthekkekarapanchayat
41
പെരിങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/peringarapanchayat
42
പ്രമാടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pramadompanchayat
43
പുറമറ്റം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/puramattompanchayat
44
റാന്നി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/rannipanchayat
45
റാന്നി അങ്ങാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ranniangadipanchayat
46
റാന്നി പഴവങ്ങാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/rannipazhavangadipanchayat
47
റാന്നി പെരുനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ranniperunadupanchayat
48
സീതത്തോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/seethathodupanchayat
49
തണ്ണിത്തോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thannithodupanchayat
50
തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thottappuzhasserypanchayat
51
തുമ്പമണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thumpamonpanchayat
52
വടശ്ശേരിക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vadaserikarapanchayat
53
വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vallicodepanchayat
54
വെച്ചൂച്ചിറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vechoochirapanchayat