നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് -നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

1 സെക്രട്ടറി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
2 എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയര്‍, എല്‍. ഐ. ഡി. & ഇ. ഡബ്ല്യു ഡി
3 പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ കൃഷി ആഫീസര്‍/ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍
4 ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍/മൃഗ സംരക്ഷണം
5 ജില്ലാ സോയില്‍ കണ്‍സര്‍വേഷന്‍ ആഫീസര്‍
6 അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ കൃഷി
7 അസി.എഞ്ചിനിയര്‍. മൈനര്‍ ഇറിഗേഷന്‍
8 ജനറല്‍ മാനേജര്‍, ജില്ലാ വ്യവസായ വകുപ്പ്
9 ജില്ലാ വനിതാ വികസന ആഫീസര്‍
10 ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടര്‍
11 ജില്ലാ മിഷന്‍ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, കുടുംബശ്രീ.
12 ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ആഫീസര്‍, സാമൂഹിക ക്ഷേമ വകുപ്പ്
13 ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസര്‍
14 ജില്ലാ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന ആഫീസര്‍
15 പ്രോജക്ട് ആഫീസര്‍, ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായം
16 ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍, ക്ഷീര വികസനം
17 ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍, ഫിഷറീസ്
18 ജില്ലാ സാമൂഹ്യ നീതി ആഫീസര്‍
19 ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ആഫീസര്‍ (അലോപ്പതി)
20 ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ആഫീസര്‍ (ഹോമിയോ)
21 ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ആഫീസര്‍ (ആയൂര്‍വ്വേദം)
22 സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ ആശുപത്രി (അലോപ്പതി)
23 സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ ആശുപത്രി (ആയൂര്‍വ്വേദം)
24 സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ ആശുപത്രി (ഹോമിയോ)
25 പ്രോജക്ട് ആഫീസര്‍, ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ യൂണിറ്റ്
26 ജില്ലാ സാക്ഷരതാ മിഷന്‍ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍
27 അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ ആഫീസര്‍, സീഡ്ഫാം, പുല്ലാട്
28 അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ ആഫീസര്‍, സീഡ്ഫാം, അടൂര്‍
29 എ.ഡി.സി, ശുചിത്വ മിഷന്‍
30 എച്ച്.എം/പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ ഗവ:സ്കൂള്‍/എച്ച്.എസ്.എസ്/വി.എച്ച്.എസ്.സി
31 അസി.രജിസ്ട്രാര്‍, കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ ്
32 അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയര്‍ എല്‍. ഐ. ഡി. & ഇ. ഡബ്ല്യു ഡി.